Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Marloes Verhofstadt, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, KvK-nummer 72179457, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbod

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4. Werkzaamheden worden pas definitief ingepland wanneer de offerte is geaccepteerd. Indien in de tijd dat een offerte open staat een ander een offerte voor eenzelfde periode eerder wordt accepteert, kan opdrachtnemer niet garanderen dat de afspraken uit de nog-niet geaccepteerde offerte nagekomen kunnen worden.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.  Op de offerte staat het tarief van het gekozen pakket vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals drukkosten, verzendkosten, aanschafkosten van stockmateriaal en/of fonts en andere add-ons, worden apart vermeld. 

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Na het voltooien van de aanbetaling wordt gestart met het ontwerp. Het overige deel van de betaling zal opeisbaar worden voorafgaand aan de definitieve levering, tenzij anders overeengekomen.

5. Bij verwacht overwerk wordt de opdrachtgever tijdig ingelicht. Meerwerk door gewijzigde wensen van opdrachtgever of nacalculatie zal worden gefactureerd op basis van het op dat moment gehanteerde uurtarief van opdrachtnemer, tenzij wordt overeengekomen een nieuwe offerte op te stellen voor het meerwerk.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Tarieven zullen tijdens een lopende overeenkomst niet worden verhoogd, tenzij het een prijsverhoging van derden bevat.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

2. Doordat enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

2. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.  Partijen zullen gezamenlijk naar een oplossing zoeken. Indien er geen passende oplossing gevonden kan worden heeft opdrachtgever na 30 kalenderdagen het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten worden in een dergelijk geval direct opeisbaar.

3. Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden. De overeenkomst kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos herroepen; tenzij de werkzaamheden in deze periode zijn aangevangen of de overeenkomst B2B is gesloten. In geval van annulering wanneer opdrachtnemer al is gestart met de werkzaamheden zijn de gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is bij annulering niet gerechtigd het ontwerp tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.

4. Een onderhoudsabonnement kan per kwartaal worden beëindigd. 

5. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder hosting, domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder, die onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en geleverde diensten en producten.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid van de website door netwerkstoringen.

5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van volledige back-ups.

6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan opdrachtnemer worden geleverd.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen en gedragingen, waaronder vertragingen en advies, door derden, waaronder leveranciers.

8. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt. 

10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee aansprakelijkheid van opdrachtnemer hieromtrent uit.

11. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkeren door opdrachtnemer in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders bepaalt.

12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Opdrachtnemer geleverde diensten en producten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming of buiten de verleende licentie. 

2. Opdrachtgever komt een gebruiksrecht toe na volledige betaling, voor doeleinden zoals vooraf overeengekomen. Indien opdrachtgever de content voor andere doeleinden wenst te gebruiken is hiervoor altijd toestemming nodig van opdrachtnemer. Zij is gerechtigd beperkingen te verbinden en een aanvullende vergoeding te vergen voor deze licentie.

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de geleverde content aan te passen zonder expliciete toestemming van opdrachtnemer.

4. Opdrachtgever dient bij publicatie van het werk aan naamsvermelding te doen, tenzij anders overeengekomen, 

5. De eigendomsrechten van fysieke producten gaan pas over op opdrachtgever zodra de gehele betaling is voldaan.

6. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

7. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

2. Indien opdrachtnemer productbestellingen plaatst voor opdrachtgever zijn de voorwaarden van de desbetreffende leverancier van toepassing. Bestellingen worden enkel geplaatst na betaling door opdrachtgever. 

3. Het is niet toegestaan om door opdrachtnemer ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.


Artikel 12 Herroepingsrecht

1. Opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van een fysiek product te ontbinden. Opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtgever te vragen naar de reden van herroeping, maar opdrachtgever is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen.

3. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke producten uit de webshop. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 13 Verplichtingen bij herroeping

1. Opdrachtgever dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer vergoedt de betalingen van de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.


Artikel 14 Uitoefening van herroepingsrecht

1. Opdrachtgever meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan opdrachtnemer dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de opdrachtgever het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de opdrachtgever.

4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 15 Levering 

1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

2. Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

3. Opdrachtnemer levert geen bronbestanden, tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtnemer is voor fysieke producten enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.

5. Fysieke producten zullen binnen 2 werkdagen na bestelling worden verzonden.


Artikel 16 Klachten en revisies

1. Per fase, zoals uiteengezet in de offerte, komt opdrachtgever één correctieronde toe. Aangepaste wensen van opdrachtgever, revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren. 

2. Indien akkoord is gegeven in een bepaalde fase en hier later op terug wordt gekomen, zullen wijzigingen tevens worden verwerkt tegen een meerprijs.

3. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Opdrachtnemer.

4. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of de bijbehorende correctierondes al hebben plaatsgevonden, worden wijzigingen verwerkt op basis van het uurtarief van opdrachtnemer.

5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6. Wanneer opdrachtgever een onderhoudsabonnement afsluit zullen eventuele problemen binnen de scope van het abonnement worden opgelost. Indien er niet wordt gekozen voor een onderhoudsabonnement kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of niet werkende websites en wordt een oplossing geboden tegen uurprijs.


Artikel 17 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

Wil je met mij samenwerken, heb je een vraag en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur mij dan een mail via onderstaand formulier.

Wil je met mij samenwerken, heb je een vraag of wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur mij dan een mail via onderstaand formulier.